اخبار واگذاری
 
آگهی تکمیلی در خصوص مزایده فروش سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران( سهامی عام)
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۱۵
آگهی تکمیلی در خصوص مزایده فروش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰
آگهی تکمیلی در خصوص مزایده فروش سهام شرکت نکا چوب ( سهامی خاص)
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰
آگهی فروش ساختمان
۲۲ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰