دربارهء ما
      
علی زارعی افشار فتح الهی
رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)
کریم بروفرد هادی جعفرقلی زاده
عضو هیئت مدیره (غیرموظف) عضو هیئت مدیره (موظف) مدیر امور حقوقی و قراردادها
 
علی اکبر رضایی  
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)