دربارهء ما
      
علی زارعی افشار فتح الهی
رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)
کریم بروفرد محمود طهماسبی
عضو هیئت مدیره (غیرموظف) عضو هیئت مدیره (غیر موظف) 
 
علی اکبر رضایی  
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)