يکشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۵
کد مطلب : 10062
مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت نکا چوب(سهامی خاص)

بانک ملی در نظر دارد  100% ، معادل به حروف صد درصد از سهام شرکت مذکور را با قیمت پایه مزایده 000ر000ر000ر530ر6 ریال معادل حروفی شش هزار و پانصد و سی میلیارد ریال با شرایط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزایده" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به صورت نقد به فروش برساند.

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 12 مورخ 1401/4/22لغایت ساعت 19 مورخ 1401/5/8 می باشد.
-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/4/22 تا ساعت 19 مورخ 1401/4/29 می باشد.
-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/4/22تا ساعت 19 مورخ 1401/5/8می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/5/9خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 19مورخ 1401/4/29 نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
1-   تماس تلفنی با شماره 60994040
2-   ارتباط پیامکی ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885
3-     مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت نکا چوب(سهامی خاص)
4-   مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده  مزایده دستگاه اجرایی  مزایده گر ( مزایده شماره 1001091218000005 اموال منقول)
5-   مراجعه حضوری به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران ( به آدرس تهران خیابان فردوسی-ادارات مرکزی- ساختمان فردوسی- طبقه اول)
 


بسمه تعالی
 
تعهدنامه شرکت در مزایده فروش سهام
 
نظر به اینکه بانک ملی ایران به نشانی تهران – خیابان فردوسی – ادارات مرکزی بانک ملی ایران – ساختمان حکیم فردوسی – اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد که ذیلاً به اختصار «بانک» نامیده می­شود در نظر دارد در راستای اجرای مواد  16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و براساس قوانین و مقررات جاری حاکم از طریق مزایده سهام خود (معادل100 درصد سهام شرکت  به حروف یکصد درصد) در شرکت نکاء چوب (سهامی خاص) را به صورت نقد و با قیمت پایه 000ر000ر000ر530ر6 ریال معادل حروفی شش هزارو پانصد و سی میلیارد  ریال به فروش رساند.
تذکر: متقاضی/متقاضیان خرید سهام ، مکلف می­باشند پس از اخذ و پرینت تعهدنامه حاضر از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) و تعیین یکی از نحوه­های پرداخت فوق و مهر و امضای تمامی صفحات آن ،  تعهدنامه تکمیل شده را در سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل و تایید تعهدنامه با مهر و امضای متقاضی/ متقاضیان، بانک مخیر به رد پیشنهاد ارائه شده خواهد بود .

سایر شروط و ضوابط واگذاری :
1-سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می­بایست به یکی از دو روش­ پرداختی تصریح شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0112132585009 به نام " اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران "  واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
2-ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی به منزله اقرار به بازدید از شرکت و تحصیل کلیه اسناد و مدارک شرکت و حصول اطلاع از اوصاف ، خصوصیات ، کمیت و کیفیت سهام موضوع معامله ، داراییها ، بدهی­ها و تعهدات شرکت نزد مراجع حقوقی و حقیقی و دولتی و خصوصی و تأمین اجتماعی ، مالیاتی و..... بوده و با آگاهی کامل از وضعیت مالی ، فنی و حقوقی و همچنین کلیه تعهدات گذشته ، حال و آینده شرکت مورد واگذاری اعم از اینکه در صورتهای مالی قید شده یا نشده باشد و نیز ارزش فعلی سهام شرکت مبادرت به شرکت در مزایده نموده است و متعهد می گردد راساً نسبت به ایفای کلیه تعهدات مزبور اقدام نماید.
3-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و ضوابط و مفاد  قراردادها و اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختلافات احتمالی به استناد ضوابط داخلی خود می­باشد  و بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادها و درخواستها مختار می­باشد
4-پیشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن ملزم به رعایت مواد (6) ، (44)، (45) و (46) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می­باشند.
5-پیشنهاد دهندگان نباید دارای بدهی سررسید شده و اقساط معوق به بانک ملی ایران باشند.
6-با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن و اصلاحات بعد از آن ، بدینوسیله متقاضی خرید متعهد می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یادشده و مقررات مربوطه:

6-1- از هرگونه اقدامی که منجر به  پولشوئی و تامین مالی تروریسم گردد ، خودداری نماید.
6-2-  به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد و در     صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص ، بلافاصله موضوع را به بانک اطلاع دهد.
6-3-  اعلام می نماید ، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد.
6-4- متعهد و ملزم می شود ، هرگونه تغییر در نشانی و کدپستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نماید.
6-5-  در صورت فعالیت برای مالک واقعی (اقدام به فعالیت مالی با استفاده از حساب خود به طرفیت از افراد ثالث) تعهد می­نماید اطلاعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد.

7- پیشنهاد دهندگان نباید جزء اشخاص ممنوع المعامله باشند.
8- متقاضی / متقاضیان خرید مکلف است در طول مدت انجام معامله ، کلیه اقدامات وهمکاریهای لازم (به تشخیص بانک) و اعلامی از طرف بانک در جهت رعایت و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تآمین مالی تروریسم را اعمال نماید در صورت عدم اقدام و همکاری لازم (به تشخیص بانک) در این زمینه در هر مرحله از معامله ، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط و معامله فسخ می گردد.
9-حضور پیشنهاد دهندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی­نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکت ها بلامانع می­باشد.
10-  نقل وانتقال سهام در چارچوب قرارداد مورد نظر بانک / شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول شرایط مندرج در قرارداد است.
11- هر یک از متقاضیان تنها یک پیشنهاد را می­توانند برای موضوع مزایده تسلیم نمایند.
12- متقاضی خرید می­تواند حداکثر تا دو روز قبل ­از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مزایده ، به ­صورت کتبی اعلام انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند (1) را نمایند.
13- تمامی مراحل شرکت در مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت «ستاد» انجام و متقاضیان می­بایست با مراجعه به دفاتر پیشخوان الکترونیک دولت و دریافت امضای دیجیتال (توکن) و مطالعه شرایط، پیشنهاد خود را در مهلت مقرر در آگهی مزایده تسلیم نمایند.
14- پس از بازگشایی الکترونیک پاکتها ، اهلیت و صلاحیت فنی متقاضی توسط بانک بررسی و درصورتی که پیشنهاد خریدار پس از تائید اهلیت و صلاحیت فنی مورد قبول واقع ­گردد ، سپرده موضوع بند (1) بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .
15-  پس از تعیین  برنده مزایده ، خریدار می بایست در مهلت ده روز از تاریخ اعلام بانک ، نسبت به واریز تتمه ثمن معامله اقدام نماید . در صورت عدم واریز مبلغ ثمن در مهلت مقرر ، بانک حق خواهد داشت بدون رعایت تشریفات قانونی و مراجعه به محاکم و طرح دادخواست و ...؛ ضمن ضبط سپرده موضوع بند یک، نسبت به واگذاری موضوع مزایده به اشخاص دیگر اقدام نماید.
16- سپرده نفر دوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقی خواهد ماند.سپرده سایر شرکت کنندگان در مزایده که جزو نفرات اول و دوم نباشند پس از بازگشایی پاکت ها به حساب شبا بانکی متقاضی خرید مسترد خواهد شد.
17-  نام شرکت کننده در مزایده  و نام مالک توکن و نام صاحب حساب واریز کننده وجوه به بانک باید یکسان باشد . در صورت وجود هرگونه مغایرت در اسامی مذکور برای عودت وجه سپرده شرکت در مزایده، مالک توکن باید با در دست داشتن مدارک مثبته شامل اصل شناسنامه / کارت ملی و فیش واریزی شخصاً به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد مراجعه نموده و استرداد وجه پس از احراز هویت متقاضی مقدور می­باشد.
18- خریدار متعهد به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله ای است که بانک به هر جهت پرداخت می نماید. بانک می­تواند در صورت عدم ایفای تعهدات نسبت به فسخ قرارداد، خلع ید و انتقال سهام به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی  اقدام نماید.
19- خریدار موظف است به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالتنامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به بانک اعطا نماید.
20-در صورت تأخیر در انتقال سهام در مهلت تعیین شده در قرارداد، مسئولیت کلیه خسارات و هزینه­ها به عهده خریدار می­باشد.
21-کلیه هزینه­های مربوط به انتقال سهام در دفتر اسناد رسمی از جمله مفاصاحساب مالیاتی، مالیات نقل وانتقال سهام ، عوارض و ... بر عهده خریدار سهام میباشد.
22-هرگونه ابلاغ به برنده مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) انجام می­گیرد. متقاضی می­بایست با مراجعه به سامانه مذکور از نتیجه مزایده اطلاع حاصل نماید و نمی­تواند به عذر عدم اطلاع استناد نماید. مهلت های مقرر جهت پرداخت ثمن معامله از تاریخ ابلاغ سامانه ستاد محاسبه می گردد.
 23-متقاضی خرید اقرار و تأیید می­نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل آورده و از جمیع اسناد، مشخصات، سوابق موجود ، وضعیت فعلی ، خصوصیات و کیفیات آن ، وضعیت سنددار یا غیرسنددار بودن اموال و همچنین متصرفدار یا غیرمتصرفدار بودن اموال مورد مزایده به طور کامل اطلاع حاصل نموده و با علم به اینکه بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ، توانایی لازم برای خرید ، پرداخت اقساط در مهلت مقرر و اخذ پایان­کار، صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت را خواهد داشت.
24-  قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی/ متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر ، مخدوش ، مشروط و یا مبهم باشد.
25- پس از تعیین برنده مزایده ،امکان تغییر در شرایط مزایده به استثنای مواردی که به تشخیص بانک ، مطابق با قوانین و مقررات باشد وجود نخواهد داشت.
26- تشریفات مربوط به انتقال سهام مورد معامله و توثیق وثایق در مواردی که نیاز به انجام در دفاتر اسناد رسمی می­باشد منحصراً در دفترخانه اسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می­شود انجام خواهد شد.
27-هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشناسان رسمی ارزیاب سهام شرکت ، بر عهده برنده مزایده است و خریدار مکلف است قبل از انعقاد قرارداد ، مطابق مبلغ اعلامی از طرف بانک نسبت به پرداخت نقدی آن اقدام نماید.
28-متقاضی خرید اقرار می­نماید که دارای صلاحیت و اهلیت قانونی لازم برابر قوانین و مقررات جاری برای شرکت در مزایده بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مندرج در قوانین و مقررات معاملات دولتی و عمومی از جمله قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نبوده و همچنین در زمره اشخاص ممنوع المعامله نیز نمی باشد. چنانچه به هر دلیل خلاف آن ثابت شود، علاوه بر این­که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به طرح دعوا در مراجع قضایی فسخ نماید، متقاضی خرید نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک می­باشد .
29-در فرض وجود عیوب احتمالی، بانک ملی ایران به موجب ماده 436 قانون مدنی، از عیوب مزبور تبری نموده و خریدار هرگونه حقی از جمله حق رجوع به بانک ملی ایران را از خود سلب و ساقط می­نماید.
30-در صورت کشف فساد یا مستحق للغیر در آمدن موضوع مزایده، بانک صرفا نسبت به بازپرداخت ثمن دریافتی متعهد خواهد بود و هیچگونه اضافه پرداخت تحت عناوین مختلف از طرف بانک متصور نمی­باشد.
31-نظر به اقدامات مدیریتی و حقوقی در راستای وصول مطالبات موضوع بند 2-12 صورتهای مالی، کلیه منافع آتی ناشی از نتیجه قطعی حقوقی در رابطه با بازیافت مطالبات مذکور متعلق به فروشنده سهام       می باشد.
32-علیرغم اینکه زمین جنب راه آهن سورک به مساحت 25،394 متر مربع دارای سند مالکیت به نام شرکت  می باشد لیکن در سال 1400 با ادعای مالکیت آن به راه آهن ، توسط اداره کل راه آهن شمال محصور شده است و دسترسی به آن امکان پذیر نمی باشد . خریدار با علم و اطلاع نسبت به موضوع ، متعهد می گردد راساً نسبت به رفع موانع ایجاد شده اقدام و حق هرگونه مراجعه به بانک از هر حیث و بابت در خصوص موضوع را از خود سلب و ساقط می نماید .
33-نظر به اینکه بر اساس رأی قطعی و اجرائیه شعبه دوم دادگاه عمومی میانرود ، شرکت مورد واگذاری محکوم به پرداخت مبلغ 24.833 میلیون ریال به شرکت آرین شیمی می باشد ، لذا خریدار ضمن اقرار به علم و اطلاع از جزئیات و کیفیت آراء صادره ، متعهد می گردد راساً نسبت به پرداخت دیون مزبور اقدام نماید و حق رجوع به بانک را از خود سلب و ساقط می نماید .
34- قراردادهای خرید خدمات ، تهیه، تبدیل و حمل و راهسازی و ابنیه ‌سال‌های 1391 الی 1395 شرکت فاقد مفاصا حساب بیمه ای می‌باشد لذا مبلغ 34،000 میلیون ریال بابت تعدیلات از قیمت پایه سهام کسر شده است بدیهی است در صورت افزایش بدهی ناشی از قطعیت بدهی شرکت ، پرداخت دیون مزبور به عهده خریدار سهام خواهد بود.
35- اموال ضبط شده از آقای ایرج کبیری شامل یک دستگاه ساختمان تجاری مسکونی واقع در کاشان ، خیابان محتشم کاشانی که بابت تضمین فروش نئوپان در سال 1396 از ایشان تملیک گردیده است بموجب حکم دادگاه تجدید نظر خواهی طی دادنامه شماره 140009390011976831 مورخ 1400/10/28شعبه 39 دادگاه تجدید نظر اصفهان ملک فوق عودت گردیده است لذا مبلغ دفتری آن به عنوان تعدیلات لحاظ شده است . با توجه به اینکه این ملک در دفاتر شرکت ثبت شده است و توسط کارشناسان رسمی ساختمان بمبلغ 17،780 میلیون ریال ارزیابی شده است لیکن مبلغ ارزیابی بدلیل موصوف در نظریه ارزیابی شرکت لحاظ نشده است .
36- خریدار/ خریداران متعهد به توثیق "مورد معامله" به نفع بانک و امضای اقرار نامه توثیق اسناد مالکیت آن می­باشند.
37- خریدار/ خریداران متعهد می­گردند مادام که "مورد معامله" در وثیقه بانک می­باشد حق واگذاری آن را کلاً یا جزئاً بدون اجازه بانک ندارند .
  38-خریدار/ خریداران متعهد می­گردند:
الف: میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت واگذار شده، طی مدت 5 سال پس از واگذاری، با توجه به افراد جایگزین شده در ازاء افراد بازنشسته یا بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری، از تعداد مندرج در سند واگذاری، کمتر نگردد؛ مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد بیشتر نباشد.
تبصره: از خریدارانی که از مفاد این ماده تخلف می نمایند یا به نحوی در ارائه اطلاعات یا سایر موارد با بازرسین یا مامورین بانک همکاری نمی­نمایند، معادل پنج درصد اصل قیمت معامله یا ارزش دارایی­ها، خسارت دریافت می­گردد.
39-پیشامدهای غیرمتعارف نظیر سیل ،زلزله ،جنگ ،بیماریهای واگیردار و... همچنین تبانی مزایده گر و مزایده گزار یا اشتباه سهوی کاربران موجب توقف و ابطال فرآیند مزایده خواهد شد.
40-دیون خریدار در صورت انحلال یا ورشکستگی خریدار ، حال می شود . در موارد فوت اشخاص حقیقی ، با توافق وراث ، قرارداد با شرایط قبلی تجدید می شود.
41-خریدار/ خریداران بمنظور تضمین ایفای تعهدات خود موظفند نسبت به اعطای وکالت نامه بلاعزل رسمی به بانک برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص ولو به خود، با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند اقدام و در روز امضای اسناد نقل و انتقال یا هنگام ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام، به بانک تسلیم نمایند.
 
* شرایط و ضوابط مزایده را مطالعه نمودم و با کلیه مفاد آن موافقت می نمایم.
 

 
https://mapouya.com/vdciruaz.t1auq2bcct.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما